Как да стана член

Асоциация на екскурзоводите в България е отворена за членство към всеки колега, който притежава нужната квалификация

Ред за приемане на нови членове

Считано от януари 2013 г., според промени в Устава на АЕБ, процедурата за приемане на нови членове е променен и протича в следния ред:

1. Подаване на молба за кандидатстване до Управителния съвет, придружена с всички необходими документи на кандидат-члена.

2. Разглеждане на молбата и документите от УС.

3. При наличие на изрядни документи кандидат-членът ще бъде поканен на устно събеседане. След успешно преминаване на събеседването, кандидатът се приема за член на АЕБ.

Условие за приемането на нови членове в АЕБ е те да притежават свидетелство за квалификация „екскурзовод“ (най-малко трета степен на професионална квалификация съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение), издадено от лицензиран от НАПОО учебен център, или диплома от ИМТ. Всеки кандидат следва да се е запознал и да приема Устава и Моралния кодекс на Асоциацията.

Към настоящия момент годишният членски внос в АЕБ е в размер на 60 лв. (от 01.01.2020 год.) Заплащането му става веднага след одобряване на кандидатурата за членство – за първата вноска и до 31 март на всяка текуща година за настоящата година.

Освен тази сума, всеки нов член дължи еднократно 5 лв. за изготвяне на екскурзоводски бадж.

При възстановяване на членство на изключен член на Асоциацията поради неплатен членски внос не се налага полагането на писмен тест и устно събеседване.

Необходими документи при кандидатстване

  • Молба – по образец;
  • Попълнена бланка за информация и контактни данни – по образец;
  • Портретна снимка;
  • Автобиография;
  • Копия от документи – екскурзоводско свидетелство, дипломи, сертификати, удостоверения, референции и други.

Молба за членствоБланка / образец

Може да зададете Вашите въпроси директно тук или на тел: +359 (87) 677 6011

Документи се приемат всеки работен ден в офиса на Асоциацията
13:30ч. – 17:30ч.