Как да стана член

Асоциация на екскурзоводите в България е отворена за членство към всеки колега, който притежава нужната квалификация

Ред за приемане на нови членове

Считано от януари 2013 г., според промени в Устава на АЕБ, процедурата за приемане на нови членове е променен и протича в следния ред:

1. Подаване на молба за кандидатстване до Управителния съвет, придружена с всички необходими документи на кандидат-члена.

2. Разглеждане на молбата и документите от УС.

3. При наличие на изрядни документи кандидат-членът ще бъде поканен на писмен тест и устно събеседане. След успешно преминаване на писмения тест и събеседването, кандидатът се приема за член на АЕБ.

УС обявява предварително няколко дати за прием на членове, предимно в периода м. октомври до м.април /включително/. През останалата част на годината, с оглед на професионалната заетост на членовете на УС, приемането на нови членове може да бъде преустановено или да протича по-бавно.

Първата насрочена дата за приемане на нови членове за 2013 г. е 2 февруари. Допълнително ще бъде обявен часът и мястото на провеждане на приема. Следващата дата за приемане на нови членове при наличие на молби от кандидат-членове ще е през март 2013 г.

Писменият тест се състои от отворени и затворени въпроси от различни области като география, история, култура на България, туристически обекти за посещение и др. Устното събеседване се провежда на български език и на чуждия език, на който кандидат-членът е заявил, че работи.

Условие за приемането на нови членове в АЕБ е те да владеят свободно български език и да притежават удостоверение за квалификация „екскурзовод“ (най-малко трета степен на професионална квалификация съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение), издадено от лицензиран от НАПОО учебен център, или диплома от ИМТ. Всеки кандидат следва да се е запознал и да приема Устава и Моралния кодекс на Асоциацията.

Към настоящия момент годишният членски внос в АЕБ е в размер на 30 лв. Заплащането му става веднага след одобряване на кандидатурата за членство – за първата вноска и до 31 март на всяка текуща година за настоящата година.

Освен тази сума, всеки нов член дължи еднократно 5 лв. за изготвяне на екскурзоводски бадж.

При възстановяване на членство на изключен член на Асоциацията поради неплатен членски внос не се налага полагането на писмен тест и устно събеседване.

Необходими документи при кандидатстване

  • Молба – по образец;
  • Попълнена бланка за информация и контактни данни – по образец;
  • Портретна снимка;
  • Автобиография;
  • Копия от документи – екскурзоводско свидетелство, дипломи, сертификати, удостоверения, референции и други.

Молба за членствоБланка / образец

Може да зададете Вашите въпроси директно тук или на тел: +359 (87) 677 6011

Документи се приемат всеки работен ден в офиса на Асоциацията
13:00ч. – 18:00ч.