Уставна Асоциацията на Екскурзоводите в България

Приет на Общо делегатско събрание на Асоциацията на 15.12.2006 г., изменен и допълнен от Общо събрание на 17.12.2012 г., изменен и допълнен от Общо събрание на 10.02.2017 г., изменен и допълнен от Общо събрание на 30.07.2021 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (изм. ОС, 30.07.2021 г.) АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ /АЕБ/, наричана по-долу за краткост АСОЦИАЦИЯТА, е юридическо лице със седалище София – 1000, район Оборище, ул. Триадица 6, офис 408.

(2) АСОЦИАЦИЯТА е самостоятелна, неполитическа и недържавна формация.

(3) АСОЦИАЦИЯТА се създава без определен срок за съществуване.

Чл. 2. (1) АСОЦИАЦИЯТА представлява доброволно обединение на физически и юридически лица, които приемат нейния Устав и са готови да съдействат за постигане на целите й.

(2) АСОЦИАЦИЯТА се изгражда и функционира въз основа на доброволни и демократични принципи, в пряко взаимодействие с държавни, обществени и стопански организации, с фирми, фондации и други сдружения с нестопанска цел, с кооперации и граждани от страната и чужбина.

Чл. 3. АСОЦИАЦИЯТА притежава собствени печат и знак, банкови сметки в местна и чужда валута, необходими за осъществяване на дейността ѝ.

ІІ. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ /АЕБ/ е творческо-професионална организация с идеална цел, изградена в защита на колективните интереси на екскурзоводите, която обединява усилията им за издигане престижа на професията, нейното утвърждаване като интелектуален труд и упражняването й в името на професионалните интереси и ценности.

Чл. 5. Целите на АСОЦИАЦИЯТА са:

1. Участие в разработването на цялостна стратегия за развитие на туризма в България съвместно с компетентните държавни институции и други обществени организации на принципите на диалог и взаимодействие;

2. Поощряване на професионалната активност на нейните членове за по-пълното представяне на България в политическо, икономическо, социално и културно отношение;

3. Издигане престижа на екскурзоводската професия в защита на специфичните професионални интереси на екскурзоводите в България, включително и във взаимодействие със синдикатите и другите обществени организации. Асоциацията ще работи за установяване на достойно заплащане на екскурзоводския труд;

4. Издигане имиджа на България като привлекателна туристическа дестинация сред чуждестранните гости и партньори и популяризиране на туристическите забележителности на страната сред българските граждани;

5. АСОЦИАЦИЯТА ще се бори за опазване и съхраняване на културно-историческите паметници като сезира съответните държавни органи, обществени организации и подема инициативи в тази насока;

6. (изм. ОС, 10.02.2017) АСОЦИАЦИЯТА ще работи съвместно със съответните държавни органи за недопускане на лица, неотговарящи на условията на чл. 10, ал. 2 да упражняват екскурзоводска дейност в Република България.

7. Самостоятелно или съвместно с други организации популяризира туристическите забележителности на страната зад граница, както и сред българските граждани посредством печатни издания (справочници, пътеводители, проспекти), видеофилми, лектории, инсентив турове и други.

Чл. 6. В изпълнение на своите цели АСОЦИАЦИЯТА осъществява обществените си функции като осъществява следния предмет на дейност:

1. Прави предложения и съвместно с други организации участва в разработване на проекти за нормативни актове, свързани с туристическата дейност;

2. Самостоятелно с други организации провежда браншови форуми, конференции, дискусии и др.;

3. Регламентира професионалната етика в екскурзоводското обслужване и се бори за недопускане на нелоялна конкуренция между екскурзоводите в България, като сезира съответните държавни органи;

4. Организира курсове за повишаване квалификацията на екскурзоводите.

5. Разработва система за оценка на професионалните качества на екскурзоводите;

6. Събира и актуализира база данни и практическа информация за възможностите за туризъм и пътувания в България;

7. По своя инициатива, при поискване и въз основа на постигнати споразумения с държавни и стопански органи, търговски дружества и обществени организации
предоставя:

а/ разработки, експертизи, рецензии и прогнози, свързани с туристическото обслужване и неговото развитие, както и цялостни проекти за организацията на туристическото обслужване в националните туристически комплекси;

б/ професионална помощ и ноу-хау при подготовката и преподготовката на екскурзоводи и аниматори;

в/ разработки на маршрути за рекреативен, опознавателен, спортен, селски, ловен и хоби-туризъм на територията на страната;

г/ информация за туристически обекти на територията на страната.

8. Осъществява контакти със Световна федерация на асоциациите на екскурзоводите и сродни браншови организации от други страни с цел обмяна на опит и плодотворно сътрудничество в интерес на професията;

9. Разработва система за отличаване на представители от бранша с дългогодишен опит с цел популяризиране на личния им професионален опит.

10. Оказване на съдействие за съхраняване и популяризиране на опита и традициите в екскурзоводското обслужване в България;

11. Изучаване и прилагане на чуждестранния опит в екскурзоводската дейност;

12. Подпомагане на професионалното усъвършенстване на нейните членове и разработване на система за сертифициране на правоспособни екскурзоводи;

13. Осъществяване самостоятелно и с други заинтересовани организации на издателска дейност в страната и чужбина.

Чл. 7. АСОЦИАЦИЯТА осигурява необходимата за дейността материална база като отделя средства и осигурява условия съвместно с професионалните
организации за осъществяване правото на труд, благоприятна обстановка за работа, повишаване на квалификацията на своите членове.

Чл. 8. Към АСОЦИАЦИЯТА могат да се създават звена за спомагателна и социално-културна дейност по установения в законодателството ред:

1. Професионални фондове.

2. Издателска и печатна база.

3. Рисков фонд.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 9. Членството в АСОЦИАЦИЯТА е индивидуално.

Чл. 10. (1) Членството в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно.

(2) (Доп. – ОС, 17.12.2012 г.; изм. ОС, 10.02.2017 г.) Членовете на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат физически лица, които имат необходимата професионална квалификация, съгласно нормативната уредба в Република България и са вписани като екскурзоводи в Националния туристически регистър на Министерство на туризма.

Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. и доп. – ОС, 17.12.2012 г.)
Кандидатстването за членство става въз основа на писмена молба и необходимите формуляри, придружени от съответното служебно удостоверение, отговарящо на условията за членство по чл. 10 на настоящия Устав.
Документите се адресират и подават до УС на АЕБ. Приемането става след успешно полагане на писмен тест и устно събеседване.

(2) (Нова – ОС, 17.12.2012 г.) Юридическите лица, които желаят да станат членове на АСОЦИАЦИЯТА, се асоциират без право на глас и без заплащане на членски внос.

(3) (Нова – ОС, 30.07.2021 г.) Физически лица, които имат необходимата професионална квалификация, съгласно нормативната уредба в Република България, но не са вписани в Националния туристически регистър на МТ, могат да станат асоциирани членове на асоциацията със заплащане на членски внос, но без право на глас и без вписване в интернет страницата на АЕБ.

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ОС, 17.12.2012 г.) Всеки Член на АСОЦИАЦИЯТА има право лично или чрез упълномощен представител:

1. Да участва в разискванията и във вземането на решения в рамките на АСОЦИАЦИЯТА.

2. Да избира и бъде избран в ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА.

3. (Изм. и доп. – ОС, 17.12.2012 г.) Всеки член може да бъде преизбиран неограничено в ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА.

4. Да му се оказва професионално и социално подпомагане в рамките на АСОЦИАЦИЯТА или съвместно със синдикалната организация, в която членува.

5. Да ползва добросъвестно материално-техническата база на АСОЦИАЦИЯТА.

6. Да бъде улесняван и подпомаган при повишаване на професионалната квалификация и упражняване на професията.

7. Да внася в Управителния съвет писмени предложения и препоръки, отнасящи се до дейността на АСОЦИАЦИЯТА или до членските му права.

8. Да сезира Контролния съвет с жалби относно накърняване на членските му права или други нарушения в дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) (Нова – ОС, 17.12.2012 г.) Едно лице може да представлява не повече от двама члена на Общо събрание, въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) (Нова – ОС, 17.12.2012 г.) Само членове, които са действащи екскурзоводи имат право да бъдат публикувани на интернет страницата на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 13. Всеки редовен член е длъжен:

1. Да работи за постигане целите на АСОЦИАЦИЯТА.

2. Да спазва Устава и решенията на ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА.

3. Да участва в дейността и мероприятията на АСОЦИАЦИЯТА.

4. Да спазва законите на страната и Моралния кодекс на екскурзовода.

5. (Доп. – ОС, 17.12.2012 г.) Да плаща редовно членския си внос до 31 март на текущата година за съответната календарна година, за която се дължи. При забава членският внос се заплаща с увеличение, в размер определен от УС и името му се заличава от интернет страницата на сдружението до пълното изплащане на дължимите членски вноски.

6. (Нова – ОС, 17.12.2012 г.) Новите членове плащат членски внос за годината на приемането в пълен размер.

Чл. 14. (1) Член на АСОЦИАЦИЯТА се изключва или отпада, когато:

1. (Изм. – ОС, 17.12.2012 г.) Подаде молба за напускане на АСОЦИАЦИЯТА;

2. Нарушава Устава или без уважителни причини не спазва решенията на управителните органи;

3. (Нова – ОС, 17.12.2012 г.) Нарушава моралния кодекс на екскурзовода.

4. (Отм. – ОС, 10.02.2017 г.)

5. (Предишен текст на т. 3 – ОС, 17.12.2012 г.) С поведението си злепоставя АСОЦИАЦИЯТА пред обществеността;

6. (Предишен текст на т. 4 – ОС, 17.12.2012 г.) Не е плащал членски внос в продължение на една календарна година.

(2) Изключването се утвърждава от Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) (Нова – ОС, 17.12.2012 г.) Изключените членове могат да подновят членството си след отпадане на причините.

(4) (Нова – ОС, 17.12.2012 г.) Възстановяване на членските права става след 01 януари на следващата календарна година и след заплащане на членски внос за предходната година.

ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЯ

Чл. 15. (1) Върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА е Общото събрание на членовете /ОС/.

Чл. 16. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

(2) (Изм. и доп. – ОС, 17.12.2012 г., изм. – ОС, 30.07.2021 г.) ОС се свиква по решение на Управителния съвет чрез писмена покана до членовете на АСОЦИАЦИЯТА или по електронната поща, посочена от съответния член във формуляра за членство или чрез обявяването й в ТРРЮЛНЦ.

(3) ОС може да се свиква с писмено искане на една трета от членовете на АСОЦИАЦИЯТА.

(4) (Нова – ОС, 17.12.2012 г.) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането, както и по чия инициатива то се свиква.

(5) (Нова – ОС, 30.07.2021 г.) Общото събрание се провежда присъствено или неприсъствено (дистанционно – чрез интернет технология/платформа) или смесено и по двата начина (присъствено и дестанционно).

Чл. 17. (Изм. – ОС, 17.12.2012 г.) ОС се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от членовете. Ако не се яви необходимият състав, събранието се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се счита за законно проведено независимо от броя на присъстващите членове.

Чл. 18. (1) (Изм. – ОС, 17.12.2012 г.) В ОС всеки член има право на един глас.

(2) (Изм. – ОС, 17.12.2012 г.) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите:

1. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА.

2. (Доп. – ОС, 17.12.2012 г.) При сдружаване или сливане на АСОЦИАЦИЯТА с други юридически лица.

3. При вземане на решение за разпореждане с имущество, собственост на АСОЦИАЦИЯТА.
При изброените случаи е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите.

(3) В заседанията на Общото събрание участват с право на съвещателен глас Главният счетоводител и юридическият съветник на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 19. (1) ОС взема решения по следните въпроси:

1. Освобождава от отговорност Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА, Контролния съвет и Председателя на АСОЦИАЦИЯТА.

2. (Изм. и доп. – ОС, 17.12.2012 г.) Избира с явно гласуване Председател, Управителен съвет и Контролен съвет за срок от пет години.

3. Определя и утвърждава размера на годишния членски внос на индивидуалните членове и бюджета на АСОЦИАЦИЯТА до следващото Общо събрание.

4. ОС разглежда възражения за отказ от приемане в АСОЦИАЦИЯТА и жалби против неправомерни действия на Ръководството.

5. Разпорежда се с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА.

6. (Отм. – ОС, 10.02.2017 г.)

(2) ОС взема решения и по други въпроси, поставени в дневния ред или повдигнати от членове на АЕБ.

Чл. 20. (1) Контролният съвет и неговият Председател се избират от Общото събрание.

(2) (Изм. и доп. – ОС, 17.12.2012 г.) Контролният съвет се състои от трима души, които могат да бъдат преизбрани неограничено.

(3) Председателят на КС се избира само при наличие на подписана от него декларация, че по време на мандата си няма да участва в ръководството на политически и синдикални организации.

(4) Председателят на КС или упълномощен от него член на Съвета участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

Чл. 21. (1) Управителният съвет се състои от петима души.

(2) На първото си заседание Управителният съвет избира заместник-председател (заместник-председатели), секретар и касиер.

(3) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие от Председателя на УС. Заседанията са редовни, ако присъстват 2/3 от всички членове на УС.

(4) Ако не се яви необходимият състав, събранието се отлага до събиране на кворум, но не повече от 1 час, като се провежда при същия дневен ред и се счита за законно, ако присъстват минимум трима души.

(5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(6) Главният счетоводител и юридическият съветник на АСОЦИАЦИЯТА участват в заседанията с право на съвещателен глас.

Чл. 22. В ръководните органи на АЕБ може да бъдат избирани само активно практикуващи екскурзоводи.

Чл. 23. Управителният съвет:

1. Ръководи дейността на АСОЦИАЦИЯТА между отделните общи събрания.

2. Взема решения по договори за осъществяване на дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

3. Оказва текущо съдействие за професионална защита на членовете на АСОЦИАЦИЯТА.

4. Осъществява връзките с други обществени организации и държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.

5. Обсъжда и одобрява предложения за назначаване на Главен счетоводител и юридически съветник.

6. Определя щатно разписание на АСОЦИАЦИЯТА и размера на възнаграждението на щатните и нещатните служители.

7. (Отм. – ОС, 10.02.2017 г.)

8. (нова – ОС, 17.12.2012 г.) Приема нови членове на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 24. (1) АСОЦИАЦИЯТА се представлява и задължава пред трети лица с подписа на Председателя или упълномощеното от УС лице.

(2) Председателят осъществява оперативно ръководство по изпълнение на решенията на колективните органи на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) В помощ на Председателя работят щатни и нещатни сътрудници, предложени и утвърдени от УС.

Чл. 25. (1) При оставка на Председателя или невъзможност да изпълнява задълженията си, неговите функции се поемат от делегиран от Управителния съвет член на същия до провеждане на Общо събрание за избор на нов Председател. В този случай недовършеният мандат не се счита за цял мандат по смисъла на чл. 12, т. 3.

(2) При оставка на член на УС, или невъзможност да изпълнява задълженията си, УС кооптира нов член до следващото ОС.

Чл. 26. (1) Избраният от Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА Контролен съвет проверява:

1. Изпълнението на решенията на Общото събрание и спазването на Устава на АСОЦИАЦИЯТА.

2. Материалното състояние на АСОЦИАЦИЯТА и правилното съхраняване на нейното имущество.

3. Финансовата дейност на АСОЦИАЦИЯТА и спазването на бюджетната и финансовата дисциплина, както и целесъобразното определяне на приходите и разходите.

(2) За отстраняване на констатирани нередности Контролният съвет на АСОЦИАЦИЯТА прави предложение пред Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) При установяване на груби нарушения или нередности от страна на УС Контролният съвет има право да свиква Общо събрание по реда, установен в чл. 16. В този случай Контролният съвет изпълнява функциите на УС.

(4) Контролният съвет се отчита за дейността си пред ОС.

V. ИМУЩЕСТВО

Чл. 27. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права върху движими и недвижими имоти, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права, както и задължения.

Чл. 28. Източници на средства са:

1. Членски внос в размер, определен от Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА;

2. От свои печатни издания, научни и други мероприятия и от други фондове;

3. Спонсорство, дарения, помощи, завещания от физически и юридически лица;

4. Целеви средства и субсидии от държавни органи, общини, обществени организации и международни проекти и програми.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. СЛИВАНЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 29. АСОЦИАЦИЯТА прекратява съществуването си с решение на ОС, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове.

Чл. 30. ОС може да вземе решение за сливане с друга сродна организация с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове.

Чл. 31. (Изм. – ОС, 17.12.2012 г.) При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА имуществото се разпределя по ред и начин съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав влиза в сила след приемането му от Общо събрание на АСОЦИАЦИЯТА.

§ 2. Печатът и знакът на АСОЦИАЦИЯТА се приемат от ОС.

§ 3. Промени, изменения или допълнения на този Устав може да прави единствено ОС при условията на чл. 19.