Официално становище на АЕБ

Официално становище на АЕБ относно проектонаредбата за екскурзоводство

Споделете вашето мнение:

Коментари (2)

  • Направените от нас предложения за отчитане на СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ не се отнасят само за настоящите членове на съюзите и работещите екскурзоводи, а най-вече за НОВИТЕ БЪДЕЩИ ЕКСКУРЗОВОДИ, избрали професията съзнателно, а не поради липса на работа по друга професия, не толкова атрактивна.
    По въпроса за броя на владените езици и усвоените нови такива, вписването в регистъра дава право да се практикува екскурзоводство, а не с колко езика ще го практикуваш. Така че, колеги, не се отплесвайте по несъстоятелни въпроси.
    Предвидените за достатъчни в наредбата 10 седмици стаж при туроператор не могат да изградят практически знания, умения и навици за упражняване на професията, особено за екскурзоводи, които нямат и теоретична подготовка по основни за туризма дисциплини. Това отново води до подкрепа на полученото образование и квалификация в СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ТУРИЗЪМ.

  • Предлагам текстът да бъде променен по следния начин: “Членовете на вписаните в Националния туристически регистър професионални екскурзоводски сдружения: Асоциация на екскурзоводите в България и Съюз на екскурзоводите в България, към момента на влизане в сила на тази наредба , се считат за правоспособни и се вписват в Националния туристически регистър, като за целта подават до министъра на туризма заявлението и документите по чл. 15. т. 2 – 4. Към тях се прилагат и документ, удостоверяващ членството в съответното професионално екскурзоводско сдружение.”
    Стаж може да изисква работодател при наемане на работа, но не и законов акт, регламентиращ правото за упражняване на труд. Последното влиза в противоречие и с Конституцията. Повече коментари съм дал във Фейсбук за други подобни недоглеждания.