Проект на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Проект на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

Проект
НАРЕДБА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И
ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за придобиване на
правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод” и за признаване на
такава правоспособност, придобита в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
(ЕИП), или на Конфедерация Швейцария.
(2) С наредбата се определят конкретните изисквания за образование, практическа
подготовка и професионална квалификация, необходими за полагане на изпит за
придобиване на правоспособност за упражняване на професията ,,Екскурзовод” на
територията на Република България.
Чл. 2. (1) Професията „Екскурзовод” е регулирана професия по смисъла на Закона за
признаване на професионални квалификации.
(2) Екскурзовод е лице, което въз основа на регистрация в регистъра на
екскурзоводите по ал. 3 предоставя екскурзоводски услуги. При реализиране на
програмата на туристите, екскурзоводът ги запознава с природно-географските
особености, обществено-икономическото развитие и културно-историческото
наследство на страната.
(3) Екскурзовод може да бъде само лице, вписано в регистъра на правоспособните
екскурзоводи, част от Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона
за туризма.
(4) В регистъра по ал. 3 се вписват екскурзоводите, придобили правоспособност за
извършване на дейността и свързаните с тях данни и обстоятелства, съгласно чл. 166,
ал. 1, т. 7 от Закона за туризма.
Проект
Чл. 3. (1) Не са екскурзоводи по смисъла на тази наредба лицата, които упражняват
екскурзоводска дейност в музеи, художествени галери, защитени природни обекти,
археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен
туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов.
(2) Чуждестранни граждани, които придружават туристически групи по време на
туристически пътувания, организирани от чуждестранен туроператор, които са
започнали и ще приключат в чужбина, не се считат за екскурзоводи по смисъла на тази
наредба, ако те не предлагат екскурзоводски услуги, извън превозното средство, с
което пътуват.
Глава втора
Изисквания към образованието, практическата подготовка и професионалната
квалификация за придобиване на правоспособност за упражняване на професията
„Екскурзовод”
Чл. 4. (1) Екскурзоводът трябва да има:
1. висше образование по специалност, с включена учебна дисциплина по
екскурзоводска дейност, изучавана минимум един семестър; или
2. висше образование и професионална квалификация от трета степен за
професия ,,Екскурзовод” по смисъла на Закона за професионалното образование и
обучение; или
3. средно образование и при професионална квалификация от четвърта степен за
професия ,,Екскурзовод” по смисъла на Закона за професионалното образование и
обучение;
4. средно образование и професионална квалификация от трета степен за професия
,,Екскурзовод” по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение и
най-малко 1 година стаж в туризма.
(2) Висшето образование се удостоверява с диплома за завършена образователно –
квалификационна степен на висшето образование “професионален бакалавър по…”,
“бакалавър” или “магистър”, издадена съгласно Наредбата за държавните изисквания
към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с
Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 2004 г., изм.
и доп., бр. 10 и 39 от 2009 г.)
Проект
(3) Средното образование се удостоверява с диплома за средно образование, издадена
съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите в системата на народната просвета
(обн. ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.; изм.,
бр. 47 от 2004 г.; изм., бр. 55 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 51 и 74
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 7 и 27 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр.
42 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 37 и бр. 70 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 24 и бр. 51 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2015 г.), издадена от министъра на
образованието и науката.
(4) Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със
Свидетелство за професионална квалификация, издадено съгласно наредбата по ал. 3.
(5) За стаж по ал. 1, т. 4 се зачита прослуженото време на длъжност в
хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и туристическата агентска
дейност.
Чл. 5. (1) За придобиване на правоспособност за упражняване професията
„Екскурзовод” е необходимо лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 да са преминали през
практическа подготовка по екскурзоводство и интерпретация в рамките на минимум
един учебен семестър, а за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 е необходимо да са преминали
през задължително стажуване към екскурзовод, назначен от туроператор.
(2) Стажуването по ал. 1 е с минимална продължителност от 10 (десет) седмици и се
удостоверява със служебна бележка, издадена от съответния туроператор.
(3) Целта на практическата подготовка и на стажуването е да се изградят практически
знания, умения и навици, необходими за упражняване на бъдещата професия
„Екскурзовод”.
Глава трета
Придобиване права на екскурзовод. Вписване в Националния туристически
регистър
Чл. 6. Правоспособност на екскурзовод може да придобие всеки дееспособен
български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, ако отговаря на следните изисквания:
Проект
1. има образование и професионална квалификация съгласно чл. 4, ал. 1;
2. има практическа подготовка, съгласно чл. 5;
3. е положил изпит за придобиване на правоспособност, съответно
приравнителен изпит;
4. не е лишен от правоспособност на екскурзовод;
5. не е лишен от правото да упражнява екскурзоводска професия;
6. владее български език и говори отлично езика/езиците, на който/които ще
предлага екскурзоводските услуги;
7. е вписан в регистъра по чл. 2, ал. 3.
Чл. 7. Не може да бъде екскурзовод:
1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от
общ характер;
2. лице, поставено под запрещение или страдащо от душевна болест, която
представлява трайна пречка за упражняване на екскурзоводската професия.
Чл. 8. Изпитът за правоспособност и приравнителният изпит по чл. 6, т. 3 се полагат
пред изпитна комисия, определена със заповед на министъра на туризма.
Чл. 9. Изпитната комисия е в състав до 9 члена и може да включва представители на
Министерството на туризма, на Асоциацията на екскурзоводите в България, на Съюза
на екскурзоводите в България, на Асоциацията на българските туроператори и
туристически агенти, на Българската асоциация на туристическите агенции, на
Българската православна църква, на Българската академия на науките.
Чл. 10. Изпитът за правоспособност и приравнителният изпит по чл. 6, т. 3 се
провеждат два пъти годишно през месеците октомври-ноември и март-април.
Чл. 11. (1) Министърът на туризма определя със заповед деня и часа на провеждане на
изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит
кандидати.
(2) Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в тридневен
срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се
публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.
Проект
(3) Изпитът се провежда в Министерството на туризма по въпросник, утвърден от
министъра на туризма, след съгласуване с министъра на образованието и науката.
Чл. 12. За явяване на изпит кандидатът подава писмено заявление до министъра на
туризма, към което прилага:
1. автобиография (CV);
2. мотивационно писмо;
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство.
Чл. 13. (1) Изпитът за придобиване на екскурзоводска правоспособност, съответно
приравнителният изпит се оценява с “издържал” или “неиздържал”. Резултатите от
изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и
се съхранява в Министерството на туризма.
(2) При оценка “неиздържал” кандидатът има право да се яви повторно на изпит, на
една от следващите обявени дати.
Чл. 14. Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава
удостоверение за екскурзоводска правоспособност на кандидата, който е получил
оценка “издържал”.
Чл. 15. (1) За вписване в регистъра по чл. 2, ал. 3 се подава заявление до министъра на
туризма. Заявлението е по образец, съгласно приложение № 1, към което се прилагат
следните документи:
1. копие на удостоверението по чл. 14, ал. 1;
2. копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, а за гражданите на
друга държава, извън България – за владеенето на български език;
3. декларация за свободно упражняване на професията и/или копие на трудов
договор за упражняването й;
4. документ за платена такса за вписване, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от
Закона за туризма.
(2) Документите може да се подават и по електронен път по реда на чл. 144 от Закона за
туризма.
Проект
(3) В случай, че заявлението с приложените документи по ал. 1 са редовни, се извършва
вписване в регистъра, въз основа на заповед на министъра на туризма.
Чл. 16. Вписванията в регистъра по чл. 2, ал. 3 и заличаванията се извършват от
определени от министъра на туризма длъжностни лица, които имат следните
задължения:
1. проверяват в 14-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 15, ал. 1, съответно
по чл. 28, ал. 2, дали са налице условията по чл. 6 за вписване на кандидата в регистъра
и дават становище за вписване или за отказ;
2. писмено уведомяват кандидатите за нередовности в заявленията в 7-дневен срок от
разглеждането им;
3. дават становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на
нередовностите по т. 2;
4. извършват вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите по чл.
15, ал. 3 и чл. 21, ал. 1;
6. връчват удостоверенията за правоспособност по чл. 14 и идентификационните карти
по чл. 18, ал. 1;
7. нанасят настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в
регистъра, получени по реда на чл. 20;
8. подготвят доклад до министъра на туризма за заличаване от регистъра;
9. дават справки за вписаните в регистъра обстоятелства.
Чл. 17. В регистъра се вписват следните данни:
1. имената и данните за контакт на екскурзовода (адрес, телефон, адрес на
електронна поща);
2. езикът, на който ще се упражнява съответната професия;
3. начинът на упражняване на професията;
4. извършените промени във вписаните обстоятелства.
5. номер на идентификационната му карта;
6. заповедта за вписване и за заличаване.
Чл. 18. (1) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава
на вписаното лице идентификационна карта.
Проект
(2) Министърът на туризма утвърждава образеца на идентификационната карта по ал. 1.
Картата трябва да дава възможност за ясна идентификация чрез снимка и да съдържа
най-малко двете имена на съответния екскурзовод.
(3) При загуба или унищожаване на идентификационна карта по ал. 1 министърът на
туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат на картата по
заявление на съответния екскурзовод.
(4) Екскурзоводите са длъжни при упражняване на професията да носят на видно място
идентификационната си карта по ал. 1, по начин, който да осигурява във всеки един
момент идентификацията им.
Чл. 19. Придобилите екскурзоводска правоспособност екскурзоводи могат да предлагат
своите услуги като:
1. експерти на свободна практика; или
2. наети експерти, на основание сключен трудов договор с работодател –
туроператор, регистриран в Националния туристически регистър.
Глава четвърта
Промяна на вписаните обстоятелства в регистъра.
Заличаване от регистъра
Чл. 20. (1) При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра, екскурзоводът е
длъжен да заяви промяната в Министерството на туризма в 7-дневен срок от
настъпването й за отразяване в регистъра.
(2) В случаите по ал. 1 се подава заявление по образец, посочен в наредбата по чл. 165,
ал. 2 от ЗТ, в което се описва настъпилата промяна и се прилага документ за платена
такса, съгласно тарифата за таксите по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
Чл. 21. (1) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със
заповед заличава вписания екскурзовод от регистъра:
1. по писмено искане на правоспособното лице до министъра на туризма;
2. при смърт или при поставянето на правоспсобното лице под запрещение;
3. ако правоспособното лице бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер
на лишаване от свобода;
Проект
4. при подаване на неверни данни при вписването му;
5. при неупражняване на професията в продължение на две години.
(2) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не
спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(3) Лицата, заличени на основание ал. 1, т. 3 от регистъра, могат да заявят ново
вписване, но не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им.
(4) Със заличаването от регистъра, екскурзоводът губи своята правоспособност.
.
Глава пета
Права и задължения на екскурзовода
Чл. 22. Екскурзоводът е длъжен да:
1. поддържа професионалната си компетентност;
2. участва в дейността на професионално сдружение на екскурзоводите, вписано в
Националния туристически регистър и неговите органи, както и да спазва устава на
сдружението, когато е негов член;
3. спазва Кодекса за професионална етика на екскурзоводите.
Чл. 23. Основните дейности, които извършва екскурзоводът са:
1. посрещане на туристи и осигуряване транспортирането им до местата за
настаняване;
2. придружаване на туристи при осъществяване на организирани туристически
пътувания с обща цена, екскурзии и други мероприятия и изнасяне на информационни
беседи;
3. съблюдаване маршрута на пътуването, информиране на туристите за правилата
за поведение, прилагане на мерки за безопасността на туристите по време на
пътуването;
4. съпровождане на туристи и асистирането им, при необходимост;
5. предоставяне на надеждна, точна и вярна информация във всички свои беседи;
6. изпращане на туристите при отпътуването им до съответните аерогари, жп гари
и автогари;
7. други.
Проект
Чл. 24. Екскурзоводът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от
виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и
договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.
Глава шеста.
Екскурзоводи от Европейския съюз
Раздел I.
Общи положения
Чл. 25. (1) Екскурзовод от Европейския съюз е гражданин на Европейския съюз, на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, придобил екскурзоводска правоспособност съгласно
законодателството на някоя от тези държави.
(2) Екскурзоводът от Европейския съюз упражнява своята професия на територията на
Република България под професионалното си звание в държавата, в която е придобил
екскурзоводска правоспособност.
(3) Екскурзовод от Европейския съюз може да упражнява на територията на Република
България професията „Екскурзовод” само съвместно с екскурзовод, вписан в регистъра
на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър, освен
ако не е положил и издържал приравнителния изпит по чл. 6, т. 3.
Чл. 26. Временното или окончателното лишаване от правоспособност на екскурзовод
от Европейския съюз от компетентния орган на държавата, в която той я е придобил,
води до лишаването му от право да упражнява професията „Екскурзовод” в Република
България.
Чл. 27. При осъществяване на професионалната си дейност в Република България
екскурзоводът от Европейския съюз има правата и задълженията на екскурзовод.
Раздел II.
Трайно установяване
Проект
Чл. 28. (1) Екскурзовод от Европейския съюз може да се установи трайно на
територията на Република България, за да упражнява професията „Екскурзовод” след
вписване в регистъра на правоспособните екскурзоводи по чл. 2, ал. 3.
(2) Кандидатът за вписване по ал. 1 подава заявление до министъра на туризма, към
която прилага:
1. документ за придобита екскурзоводска правоспособност в съответната държава –
членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
2. копие от документ за самоличност на кандидата;
3. копие на удостоверението по чл. 17;
4. сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на български език;
5. декларация за свободно упражняване на професията и/или копие на договор за
упражняването й;
6. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от
Закона за туризма.
(3) Вписването в регистъра по чл. 2, ал. 3 дава право на екскурзовода от Европейския
съюз да практикува екскурзоводската професия под званието “екскурзовод”.
Раздел III.
Временно упражняване на професията „Екскурзовод” на територията на
Република България
Чл. 29. (1) При временно упражняване на професията „Екскурзовод” на територията на
Република България преди извършване на първото действие екскурзоводът от
Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено министърът на туризма.
(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 на министъра на туризма се представя документ,
удостоверяващ екскурзоводската правоспособност в държавата, в която е придобита,
документ за самоличност, както и писмено съгласие от екскурзовод, който ще
придружава кандидата.
(3) След изпълнение на изискванията на ал. 2 министърът на туризма или
оправомощено от него длъжностно лице издава незабавно на временно упражняващия
екскурзоводската професия екскурзовод от Европейския съюз удостоверение за
извършеното уведомяване по образец, утвърден от министъра на туризма.
(4) Отказът да се издаде удостоверение по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Проект
Чл. 30. За неуредените въпроси относно временното упражняване на професията
„Екскурзовод” се прилагат част втора на Закона за признаване на професионални
квалификации и Законът за дейностите по предоставяне на услуги.
Заключителни разпоредби
§ 1. (1) Членовете на вписаните в Националния туристически регистър
професионални туристически сдружения: Асоциация на екскурзоводите в България и
Съюз на екскурзоводите в България, към момента на влизане в сила на тази наредба и
упражнявали професията «Екскурзовод» през последните 5 години, се считат за
правоспосособни и се вписват в Националния туристически регистър като за целта
подават до министъра на туризма заявлението и документите по чл. 15, т. 2 – 4. Към тях
се прилагат и документ, удостоверяващ членството в съответното професионално
туристическо сдружение, както и документ, доказващ 5-годишния стаж.
(2) Стажът по ал. 1 се доказва с трудова или осигурителна книжка.
§ 2. Наредбата се издава основание чл. 146, ал. 2 от Закона за туризма.
§ 3. Наредбата влиза в сила в 3-месечен срок от обнародването й в „Държавен
вестник”.

Споделете вашето мнение:

Коментари (35)

 • Здравейте колеги,
  надявам се мнението ни де не е закъсняло. Струва ми се, че след толкова години отлагане, такова бързане и по време на активен сезон е необяснимо.
  Пиша от свое име и от името на колегите Анна Батинкова-Петкова и Антон Петков, които са заети и не могат да се включат в определения срок.
  1. Не смятаме, че е необходимо да се вписва определение за “отлично” или “перфектно” владеене на езика. След като в дипломите си притежаваме добра, мн. добра или отлична оценка, тя е достатъчна да се справяме със задълженията си на екскурзоводи.
  2. По въпроса за “психологическото изследване” – не смятаме, че е необходимо, още повече, че при постъпването си в ИМТ (сега Колежи по туризъм) всеки един от нас подава медицинско удостоверение и подписва декларация, че не страда от заболявания, посочени в изискванията за постъпване.
  3. А може би с това трябваше да започна – защо за да бъдеш вписан в регистър трябва да бъдеш изпитван от комисия от Министерството, при положение, че имаме придобито образование и професия от СПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ПО ТУРИЗЪМ. Защо ни е тогава специализираното професионално образование!? Извинявайте, ама това ми звучи като необходимост в Министерство на здравеопазването да изпитват лекари, за да работят като лекари, в Министерство на икономиката да изпитват инженерите, в Министерство на земеделието да изпитват агрономите …. Учудвам се, че колегите завършили ИМТ, сега Колежи по туризъм, не реагират на подобна несправедливост.
  Струва ми се че „ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ” и „ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА” са различни понятия. Правоспособност сме придобили завършвайки професионалното си образование.
  Изпит за вписване в регистъра трябва де полагат всички, независимо от образователния си ценз, не получили образование в специализираните учебни заведения по туризъм.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НИ Е: В Чл. 6 се създава т. 9 –нова – Изпит за придобиване на правоспособност по чл. 6, т.3 и за вписване в регистъра НЕ полагат лицата придобили образование по специалност “Организация и управление на туристическото обслужване” в Колежите по туризъм и специалност „Екскурзоводство” в Професионалните гимназии по туризъм. Вписването да се извършва по силата на придобитото образование.
  Моля де ме извините, но в специализираните учебни заведения по туризъм подготовката – теоретична и практическа – продължава не един семестър, изискван в наредбата, а ШЕСТ СЕМЕСТЪРА.
  Така че, уважаеми колеги, получили образование в специализираните учебни заведения по туризъм, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДА ОБЕЗЦЕНЯВАТ ПОДГОТОВКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО, КОЕТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ!
  Това е нашето становище, макар и малко емоционално.
  Поздрави и успешен летен сезон на всички.

 • Колеги , имам някои предложения към предлаганите промени УС:
  1.В т.6 се предлага да се замени „отлично” с „перфектно” владеене на езика.Може би тук е мястото да се поиска да се уточни документа, с който ще се доказва владеенето на езика/езиците.
  2.В т.8 се уточнява състава на изпитната комисия, което е добре. Продължавам обаче да поддържам предишното си мнение, че участието на представители на АБТТА и БАТА поражда конфликт на интереси. Вместо представители на АБТТА и БАТА може да се предложи по един преподавател по география и история от Соф. у-тет.
  3.В т. 12 се предлага медицинско свидетелство да се допълни с „ от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства”. Необходимо ли е да се усложняват нещата? Медицинско свидетелство е напълно достатъчно.
  4.В т.13 се предлага да се допълни чл. 12 с нова точка – „удостоверение за психологическо изследване”. Не може ли да се добави „или копие на шофьорска книжка”. Всички, притежаващи такава, са минали на психотест.
  5. В т. 14 се предлага 7-дневен срок за отстраняване на нередовности в заявленията. Има колеги, които пътуват с дълги групи и не биха могли да спазят този срок. Не може ли да се поиска поне 14-дневен?
  6.В т.22 и т.23 се предлага по-лесен вариант за доказване на стаж за членовете на съсловните организации.Независимо, че този вариант улеснява нещата за по-голямата част от членовете, считам, че не е необходимо изискване за стаж или сезони за вписване в регистъра. Изискването на документ за правоспособност/квалификация и документ/сертификат за език са напълно достатъчни.
  7.В наредбата и в предложенията липсва текст за защита на професията – кой ще контролира изпълнението на наредбата и какви санции ще бъдат налагани. Зная, че това е следващата стъпка, но не пречи да го поискаме.Всички сме свидегели колко години чакаме закона, колко години след това наредбата, още колко ще трябва да чакаме туристическа полиция?
  8.Не видях или съм пропуснала в проектонаредбата текст, изискващ бъпг. туристически групи, пътуващи на територията на Репубика България да се обслужват задължително от правоспособен екскурзовод.

 • Най-напред искам да се извиня, че нямах възможност да се включа по-рано в дискусията.

  Към момента освен другите, вече засегнати от колегите въпроси, имам още два:
  1. Лицензирането до кои езици ще се отнася? Само до тези, с които сме положили изпит за екскурзоводи ли? Ако някой иска да добави език, как ще става това? Освен това, се предвижда да се изисква документ за владеене на език, но не пише на какво минимално ниво трябва да бъде той.
  2. Чл. 17, ал. 1 гласи: В регистъра се вписват следните данни: имената и данните за контакт на екскурзовода (адрес, телефон, адрес на електронна поща). Предвид, че това ще бъде публичен регистър, достъпен за всички в целия свят, аз категорично не съм съгласна да публикувам домашния си адрес. Смятам, че градът, в който живея е напълно достатъчен. Друг е въпросът, че е важно Министерството да осигури превод поне на английски език на същия този регистър, за да знаят чуждите агенции и крайни клиенти кои са лицензираните екскурзоводи.

 • Подкрепям предложенията на колегите, най-вече идеята на Велизар Петров за “заварено положение”. Аз съм от хората, които трудно ще докажат трудов стаж, защото съм работила към различни фирми за определена дестинация и група. По-често като водач на български групи в Гърция, но и на гръцки групи в България. Работя над 5 години в туристическия бранш, живея извън България, имам осигурителен стаж, но той е на друга позиция/не свързана с туризма/. Мога да представя само Уверение от туристическа фирма, удостоверяващо, че съм работила в бранша за даден период от време, но дали ще бъде прието като валиден документ от Министерството на туризма в България?

 • Не намирам за уместно членството на ТО в АЕБ а още по малко участието им в изпитни комисии!Това ги поставя автоматично в по привилигирована позиция спрямо всички нас които не развиват такава дейност!Да не говорим за субективният фактор който и без това го има а сега ще се развихри с още по голяма сила!Доста колеги са повдигали този въпроса през годините но ….От друга страна намирам за смешно ТО-ри с който работя от години да ми правят атестация за лиценз!Самият факт ,че ТО ползва определен колега или колежка години наред е достатъчна добра атестация!Подкрепям напълно обстойният коментар и забележки по проектонаредбата на всички колеги взели участие до момента,но къде са другите 400 с които се гордее УС?Да, в средата на сезона сме,работим,но който е съпричастен към проблемите и наредбата намира време и за това!

  • По повод Наредбата – в обсъждането във фейсбук зоната се вижда броят на прочелите и коментирали хора дадена публикация, вижда се реално колко хора се интересуват за бъдещето на нашата професия като дават своето мнение. Тъжно е съотношението на ”мълчаливите четци” и коментиралите. В нашият сайт също виждаме около 30 коментара. Бием се в гърдите колко ни е членската маса, а не ни интересува какво ни се готви с тази Наредба. Е, това не мога да го разбера! Страх, апатия, липса на интерес или време … какво ли? Отнася се за всички нас, засяга всички нас,а ние се въздържаме от коментар. …Очевидно, е че това не е най-подходящият период за обсъждане и приемане на Наредбата тъй като много хора са на път и заети с работа. Никъде не прочетохме предложенията от АЕБ към Министерството за тази Наредба, все още не сме прочели и ”забележките” на АЕБ към Министерството, а срокът тече. Не чухме и коментар от наш юрист (,на когото плащаме от нашия членски внос, за да обслужва интересите ни). Наредбата е пълна с ”недомислени” неща, за които колеги са дали своето мнение. Явно в България и в нашата Асоциация е по-важно нещо просто да се прави, отколкото ”да направим нещо, както трябва, да е смислено и да осигури бъдещето на нашата професия”. Това показа и набързо взетото решение за закупуване на разрешителни за автобус за центъра на София само и единствено от площад Св. Ал. Невски, с което бяхме изненадани на 1 юни 2015 год. Едно сериозно обсъждане на Наредбата е повод за извънредно Събрание организирано от Ус на АЕБ и широка дискусия, в която биха се включили повече колеги като изложат своето виждане за положителните и отрицателните неща в Наредбата. Аз лично не прочетох нищо в тази Наредба за туристическа полиция, за забрана на водачи извън ЕС (,с които сме заляти последните години като корейци например) да водят сами групи. Съгласна съм и с всичко споменато от моите колеги като негативно. Едва ли точната дума за екскурзовод е ”експерт”, което се споменава. Не съм съгласна, че туроператор може да бъде компетентно лице за знанията на един екскурзовод. Не разбирам и присъствието на член от БАН в изпитната комисия – това изпит за Академици ли ще е или за лиценз за екскурзоводско обслужване?!

 • В чл.8 от Проектонаредбата е отбелязано, че изпитната комисия може да включва представители на АБТТА и на БАТА. Това поражда конфликт на интереси. Представителите на АБТТА и на БАТА може да имат негативно отношение към някои екскурзоводи на свободна практика. От друга страна, служители на туристически агенции, явяващи се на изпит, може да бъдат толерирани от представителите на двете организации.

  • Аз също смятам, че на съвсем обикновен пазарен принцип ТО, които наемат екскурзоводи и ползват техните (нашите) услуги също не трябва да бъдат в изпитна комисия. Логиката да има лиценз е на база знания, в Наредбата става въпрос и за доказване на натрупан опит. Е, как си представяте някой от тези ТО, които досига са работили със същия, подлежащ на лицензиане екскурзовод, да не му дадат лиценз?!

 • Здравейте, колеги.Искам да коментирам :
  Чл. 3. (1) Не са екскурзоводи по смисъла на тази наредба лицата, които упражняват
  екскурзоводска дейност в музеи, художествени галери, защитени природни обекти,
  археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен
  туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов.
  Този член по никакъв начин не забранява на лицата споменати в него да упражняват професията а само упоменава,че те на са ЕКСКУРЗОВОДИ.За разлика от голяма част от нас точно такива лица са назначени по различни програми на длъжност екскурзовод независимо от липса на образование и членство в някоя браншова организация и точно те могат да докажат стаж.Това са лица работещи по проекти на Общините на практика държавни служители които заемат работните места на екскурзоводи и се назначават по програми за трайно безработни или младежи най често с образование нямащо нищо общо с екскурзоводското. В наредбата никъде не видях точка забраняваща на Общините да извадят лиценз на лицата назначени от тях самите, още повече ,че инструмента/ вадене на диплом по някаква програма / е в техни ръце.
  Във връзка с последното мнение за майчинството, наистина е добре да се коментира тази точка не само защото през двете години се губи стажа, но и поради това,че самоосигуряващо лице не може да ползва втората година / отпуск по майчинство/ тя се пуска само от работодател.Това налага повечето от нас да се назначават фиктивно някъде на каквато и да е длъжност за ден, за да може работодател да разреши отпуска за отглеждане на дете до две годишна възраст.Така на практика още веднъж закона ни налага да си прекъсване стажа защото не всички ще има къде да се назначат точно на длъжност екскурзовод.

 • Колеги от ръководството, имам няколко въпроса:
  1.Свързахте ли се с ръководството на Съюза от Варна? Предвиждате ли някакво съвместно писмо по повод проектонаредбата или поне взаимна обмяна на информация за позицията, която ще защитавате? Наредбата засяга еднакво членовете на двете организации и това би било полезно.
  2.Може ли да имаме вашето лично мнение като екскурзоводи? Това е важно, още повече, че вие сте участвали в дискусиите и подготовката на проектонаредбата.
  3.АЕБ плаща на юрист. Може ли да получим неговото мнение, кои точки от проектонаредбата засягат нашите интереси и как бихме се защитили?
  4.Може ли да получим писмото, което ще подготвите, поне 10 дни преди внасянето му?
  Моите забележки към проектонаредбата:
  1.Започвам с това, което вълнува по-голямата част от колегите – доказване на трудов стаж като екскурзовод през последните 5 години. Едва ли в асоциацията има повече от 10 души, които могат да докажат с трудова или осигурителна книжка този стаж. Колегите от УС могат да пуснат едно бързо запитване в зоната, за да видим реалното положение. В такъв случай за какво ще ни послужат бележките, че сме членове на асоциацията? Обикновено трудов стаж се изисква при назначаване на работа на определена позиция. Туроператорите биха могли да поискат това от екскурзовода при възлагане на задача и това е разбираемо, въпреки че не се практикува. В случая става въпрос за регистрация в национален регистър.Колеги от УС, може ли да получим отговор от нашия юрист при кои други професии се изисква доказване на трудов стаж при регистрация в нац. регистър? А също и при кои професии те изключват от регистъра при неупражняване на професията в продължение на 2 години /чл.21 ал. 1 параграф 5/? Да не забравяме, че имаме млади колежки, които тепърва ще стават майки и вероятно ще им се наложи да не работят известен период. А също, че след 2 години отново ще трябва да доказваме стаж. Данъчните декларации, както предлагат някои колеги, едва ли ще ни бъдат много полезни, тъй като някои ТО плащат с официален документ, но все още има много, които плащат на ръка, без документ. В правото има казус, наречен „заварено положение”, в което попадаме ние. Регистрирането в нац. регистър и издаването на лиценз би трябвало да стане за всички екскурзоводи към датата на влизане на наредбата в сила, независимо дали са членове на някоя от двете организации или не, по документи – диплома за екскурзовод и документ за владеене на език. Би следвало да се направи списък на институциите, които са издавали такива дипломи преди 1989г. / Институтите – Варна и Бургас, „Балкантурист” и др./, а също и на институциите и фирмите след 1989г., които са имали право да провеждат курсове за екскурзоводи и съответно по този списък да се определя кои дипломи са легитимни. За езиковата подготовка би трябвало да се определи по-конкретно какъв документ се изисква. Тук искам да припомня, че всички, които притежават дипломи, издадени преди 1989г., са полагали изпит и по съответния език, който е вписан в дипломата. Повечето от колегите, които са карали курсове след 1989г. са полагали изпит само на бълг.език, така че те би трябвало да представят документ за езика/езиците, на които ще работят. Предполагам, че ще е необходима консултация с нашия юрист по тези въпроси.
  2.Тридневният срок за обявяване датата на изпита е изключително кратък /чл.11 ал.2/. Може също да бъде поискано едновременно с пускането на сайта на М-вото да бъдат уведомени и двете организации.
  3.В проектонаредбата е отделено прекалено много място за екскурзоводите от ЕС и текстовете са с много неясноти. Какво означава „да бъде придружаван”, как да се тълкува чл.25 ал.2, временно упражняване на професията и др.? Съгласна съм с Елена, че трябва да се приближим към европейското законодателство, но нека не се приближаваме повече, отколкото е необходимо. В наредбата трябва кратко и ясно да се определи какво може и какво не може екскурзовод от ЕС, така както е определено /и се спазва/ в други европейски страни. Трябва да се поиска премахването на чл.30 – За неуредените въпроси относно временното упражняване на професията „Екскурзовод” се прилагат част втора на Закона за признаване на професионални квалификации и Законът за дейностите по предоставяне на услуги. Този член унищожава всичко, за което се борим. Трябва да си направим труда да предложим съвсем нова редакция на тази част от наредбата.

 • Здравейте,
  Аз също съм ‘за’ признаването на гражданските договори като стаж в сферата на професията, тъй като на трудов договор съм на друг тип длъжност при постоянната си работа, а ангажиментите си като екскурзовод изпълнявам на граждански договори.
  Също така държа да отбележа, че в софийските 1 АЕГ и 164 ГПИЕ се изучава по 1 учебна година екскурзоводство + практика и накрая учениците получават сертификат от обучаващата фирма. Не знам каква степен на обучение се води, но мисля, че всички тези деца в страната, които имат екскурзоводство като предмет в училище е редно също да получат своя шанс да бъдат и екскурзоводи на практика. Благодаря!

 • Ники Станчев, 9 юли 2015, 03:01

  Колеги,побързайте с коментарите,защото закон има от 2 години почти и се чакаше прословутата наредба,но и тя ще влезе в сила 3 месеца по-късно.Явно на някой ”отгоре” му е угодно(или изгодно)публикуването на тази наредба да се отлага с месеци или години.Нека да определим срок за нашите коментари относно проектонаредбата напр.до края на юли и после 1 месец за внасяне на предложението в министерството,за да можем да се надяваме,че догодина(евентуално)ще има действаща наредба.Моите коментари са по отношение на 1.полувисшето образование(ИМТ не е споменато никъде,а и специалността ,придобита там е ОТО и никъде не пише ЕКСКУРЗОВОД),2.водачеството на групи в чужбина(да бъдат водени само от правоспособни екскурзоводи),3.никъде не се споменава за хонорара(е как тогава да искаме от ТО и ТА да ни заплащат труда както подобава)поне минимума трябва да фигурира някъде,4.според сега действащия закон фирмите могат да ни командироват някъде,без да сме техни служители,т.е.как се доказва в такъв случай трудов стаж при положение,че живеем от командировъчни?

 • Ирина Денчева, 8 юли 2015, 22:36

  Член сьм на асоциацията от неиното сьздаване.Не става ясно какво ми е позволено и какво не извьн страната. когато бьлгарски туроператори ме наемат като екскурзовод на бьлгарски групи в Европа.не наемат местен такьв и изискват от мен подробни обиколки. т.е. да се изправя пред някои паметник или катедрала и да крещя с цяло гьрло. както правят много колеги и от мен се очаква сьщото.

 • Vilislava Pavlova, 8 юли 2015, 21:50

  Начинанието с проектонаредбата е похвално.
  Много от точки трябва да се обсъдят,за да са в полза на колегите.
  Съществен е проблема с доказването на стажа, особено ако работиш на друга длъжност в ТА.
  Възникват и въпросителни относно придружаването на чужди екскурзоводи у нас, както и на
  българските гидове в други страни.

 • Plamen Stephanoff, 8 юли 2015, 19:42

  Въпросът със стажа и т.н книжки е много проблематичен за повечето колеги!От как се помня работя все на хонорар!Не е ли по уместно да се направи извлечение от данъчните и представи за стаж!Това едва ли ще реши проблема за по младите колеги,че и на някои по стари!Има предпоставка за издаване на нереални да не кажа фалшиви книжки за да докажем стажа който така или иначе повечето от нас го имат ,но не и по документи!Не прочетох нищо за езиковата подготовка-какви са минималните критерии по ндито ще се признава и до колко ще са реално приложими?За мен не е редно член на АЕБ да е само с бълг.език!Да не говорим за многобройните курсове които бълват екскурзоводи на кило!Предлагам да се определят и упоменат в наредбата фирмите одобрени от министерството на туризма като легитимни за издаване на дипломи за гидове!Критерите трябва да са в унисон с тези валидни в ЕС!Нищо не е казано за водачи от страни извън ЕС-Израел,Далечен изток и т.н нали това искаме от години!Да се въведе кетегорична забрана за работа в Б-я на тези хора и те да се преследват с цялата строгост на закона!А къде се изпари идеята за тур.полиция?

 • Адриана, 8 юли 2015, 19:07

  И аз до сега съм работила на трудови договори и не мI га да докажа стажа си, който реално е повече от 5 години

 • Rumyana Zafirova, 8 юли 2015, 18:39

  Регистрирах се като само-осигуряващо се лице “преводач” през 2005 г., защото тогава нямаше “професия екскурзовод” в съответната система.
  Доказването, че съм работила и като екскурзовод как ще става – ще трябва да показвам фактури, на които пише “хонорар за екскурзоводска услуга” или … ?

 • Сергей Илиев, 8 юли 2015, 18:09

  Аз съм член на Асоциацията от скоро. Завърших професионалния курс на Балкантурист АД и съм историк. Доколкото разбирам (поправете ме, ако греша) според тази Наредба няма да бъда вече екскурзовод !?

  • Г-н Илиев, Вие отговаряте на изискванията на наредбата за професионална квалификация, защото сте изкарали професионален курс към одобрена от Министерство на образованието институция, но с настоящия формат няма да можете автоматично да бъдете вписан поради липсата на продължителен трудов стаж като екскурзовод и ще се наложи да положите изпит към Министерство на туризма.

 • Тодорова, 8 юли 2015, 17:30

  До кога е срокът за обсъждане на наредбата и склонни ли сте след като се съберат всички мнения и препоръки, текстът който ще изготви Асоциацията да бъде официално публикуван на страницата и, с цел да има по-голяма прозрачност и контрол от наша страна по отношение на изготвяне на окончателния текст.

  • Целта на тази тема тук е точно такава: да се съберат предложенията и мненията на колегите и да се систематизират. Няма да ни представлява никакъв проблем да публикуваме нашето писмо до Министерство на туризма и в нашия сайт.

 • Тодорова, 8 юли 2015, 16:32

  Още един важен въпрос. Чуждите придружители на група не се разглеждат като екскурзоводи и това изрично е казано в наредбата, но така ли е и с нашите, които придружават група в България или чужбина? За тях нищо не е казано в наредбата. Има ли някакви изисквания и регламент на дейността или са освободени от такива?
  Освен това, не е изяснено какво точно означава че чуждия екскурзовод може да извършва тази дейност само съвместно с български такъв. На практика кой извършва екскурзоводската услуга и чуждия екскурзовод може ли да изнася беседа. Защото на нас в чужбина (например в Турция следят стриктно за това), българския екскурзовод не може изобщо да говори, нито дори да превежда. Той само съпровожда групата и следи за програмата, но не може да изнася беседа. Очевидно този практика на наша територия не е регламентирана в наредбата, което означаве че не защитава напълно интересите и правата на българските екскурзоводи и са възможни спекулации. В чужбина “говорещ” и “придружаващ” (на практика, не като статут) екскурзовод се плащат по различни тарифи и имат различен статут. Има опасност българските ексурзоводи да бъдат наемани само като придружаващи на по-ниска тарифа (не официално, а на практика) и да бъдат неми свидетели на едно не особено качествено представяне на обектите и страната.

  • Елена Денисиева, 8 юли 2015, 16:40

   Добър въпрос, давайте идеи. Но трябва да се отчете, че като членове на ЕС, трябва да се приближим до европейските правила и закони.

 • Елена Денисиева, 8 юли 2015, 16:31

  Колеги, това е предложение-проект. Трябва всеки да си каже мнението, предложението. Естествено, че 400 глави ще го измислим по-добре от 20. Четете, препрочитайте и пишете. Аз също смятам, че трудов стаж в момента малко хора могат да докажат. Според мен, стаж повече от 7 години ( примерно), дори и в минал период оставят “неизгладим отпечатък” и професионални умения. Също така съм учудена, че са изпуснати ИМТ -тата в Бургас и Варна. Там действително се ковяхя добри кадри.
  Има и други неяснотии, но все пак е нещо – най-накрая ни зачетоха. Някъде трябва да се уточни, че ТО и ТА задължително трябва да наемат лицензирани екскурзоводи – така както наемат лицензиран транспорт, категоризиран хотел и т.н.

 • Мария Батинкова, 8 юли 2015, 16:00

  Има една немаловажна подробност – Завършилите Институт по международен туризъм са държали текущи изпити по екскурзоводство поне пет (семестъра – сесии), а при завършване – държавни изпити писмен и устен по двата езика плюс практически изпит (по първия език, в автобуса на микрофона, както по време на практика).

 • Мария Батинкова, 8 юли 2015, 15:45

  Не би трябвало да има дублиране на идентификационни карти – вече имаме такива от Асоциацията. В демократичните държави бранша (независимо кой) регулира тези дейности. Министерството може да контролира само.

  • Елена Денисиева, 8 юли 2015, 16:35

   Членството в АЕБ е като членство в профсъюз, синдикат – за защита на интересите и … А лиценз е друго нещо.

 • Тодорова, 8 юли 2015, 15:38

  Здравейте, за някои екскурзоводи това е била допълнителна професия която са практикували дълги години на граждански договор. Според наредбата 5 годишен стаж като екскурзовод се доказва само с трудова или осигурителна книжка, което на практика изключва екскурзоводите на граждански договор от възможността да не се явяват на изпит. Също така, служители на туристическите фирми, които са упражнявали дейност като екскурзоводи (и са имали необходимата квалификация за това), но са осигурявани на друга длъжност и не са били на граждански договор за екскурзоводи, те също няма как да докажат въпросния стаж. Мисля че това е пропуск в наредбата, който се явява дискриминационен по отношение на част от колегите.
  Освен това в определението за дейността на екскурзовода е пропусната възможността да се дава информация и по религиозни въпроси, което е в противоречие със ЗТ, който казва че туризмът може да бъде и поклоннически.

 • Велизар Петров, 8 юли 2015, 15:17

  За настоящите членове на АЕБ би трябвало да няма изпити или доказване на стаж с трудова или осигурителна книжка, а да бъдат заварено положение. Все пак АЕБ би трябвало да гарантира за членовете си!

  • Елена Денисиева, 8 юли 2015, 16:33

   И да и не… Няма как АЕБ или УС да гарантира на 100% за изрядността на всеки от почти 500 члена…

   • Е как да няма възможност АЕБ да гарантира качеството на предоставяната услуга на собствените си членове, след като АЕБ провежда курсове за екскузоводи и съответно и изпит, за да им се даде или не след това право на членство!?

 • Иван Иванов, 8 юли 2015, 14:54

  В проекта се споменава “висше”, “средно” образование , курсове и т.н. , но никъде не срещнах “Институт по международен туризъм”, което по същество е “полувисше” образование и подготвя ,както е известно, кадри за вътрешния и международен туризъм. Защо ли е пропуснато това важно в случая учебно заведение ?

  • Това е проектонаредба и в момента тече срока за обсъждане. Ще съберем вашите коментари и ще ги изпратим в официално писмо до Министерство на туризма.
   Надяваме се на активност от всички колеги.